Tjänster

MISTEL ERBJUDER SKRÄDDARSYDD TESTDESIGN

Som innovatör kan du när som helst under innovationsprocessen vända dig till MISTEL. Beroende på var i processen innovationen befinner sig erbjuder MISTEL olika metoder, såsom t.ex fokusgrupper och workshops, och tester som kan genomförs i verkliga boende- och vårdmiljöer. Dessa metoder är förenade med en kostnad för innovatören.
MISTEL anordnar även olika kunskapsseminarier inom t.ex. offentlig upphandling och kommunal vård och omsorg.
Vi har arbetat fram en juridisk vägledning med tillhörande avtalspaket. Relevanta avtal tecknas för respektive tjänst och metod.
Nedan beskrivs mer ingående vad MISTEL gör och erbjuder.

Första möte

MISTEL erbjuder alltid innovatören ett första möte. Syftet är att MISTEL ska bli insatt i innovatörens behov och önskemål och vart i processen innovationen befinner sig.

Inför mötet får innovatören fylla i ett formulär som bland annat kort beskriver innovationens idé, syfte och målgrupp.

Planeringsmöte

Planeringsmötet är ett resultat av ett ”första möte” där MISTEL och innovatören kommit överens om fortsatt samarbete.

Syftet är att konkretisera vilken av MISTELs metoder som kan vara till nytta för innovatören. Mötet ska generera en offert på vad som beslutats, exempelvis ansvarsfördelning mellan MISTEL och innovatören, och pris på tjänsten.

Fokusgrupp

MISTEL samlar en tillfälligt sammansatt grupp med representanter för de blivande användarna som har relevans i sammanhanget. Formen är ett samtal, inte en diskussion, mellan deltagarna.

Workshop

MISTEL samlar en grupp som särskilt inbjuds tack vare sin kompetens, till ett möte kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, för att aktivt diskutera en frågeställning. Workshop betonar problemlösning, lärande och diskussion.

Intervju

MISTEL tar fram intervjupersoner i den relevanta målgruppen.

MISTEL erbjuder stöd under hela processen – från planering till utvärdering. Resultatet av arbetet får innovatören i en rapport från MISTEL.

Enkät

Ett skriftligt frågeformulär som lämnas ut till ett större antal personer. MISTEL tar fram relevanta deltagare.

Test

MISTEL erbjuder tillgång till olika testmiljöer. I ordinärt boende, i särskilt boende och i vår testlägenhet. MISTEL erbjuder stöd under hela testperioden – från planering till utvärdering.

Kunskapsseminarier

MISTEL erbjuder regelbundet kunskapsseminarier om kommunal vård och omsorg och upphandlingar.

MISTEL erbjuder innovatörer kunskapsseminarier i t.ex:
- Kommunal vård och omsorg
- Upphandling (olika typer av offentlig upphandling)

Juridisk vägledning

Denna vägledning är i första hand ett kunskapsunderlag för den testbäddsverksamhet som bedrivs inom MISTEL i Västerås stad.

MISTEL tipsar

MISTEL har även en mäklarroll. MISTEL kommer att lotsa innovatörer till våra samarbetspartners när det finns behov av detta. MISTEL tipsar även om länkar till bra och nyttig läsning!