– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

MISTELs process

Vad händer när Du som idébärare kontaktar MISTEL kring en lösning Du vill få testad?
MISTEL har en strukturerad process för testbäddsprojekt som här beskrivs lite närmre:

1. Alla idébärare som kontaktar MISTEL erbjuds ett Första möte – om man har en idé eller en innovation som är tänkt att bidra till ökad självständighet och välbefinnande för äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. En innovation kan i detta fall även vara en befintlig produkt som testas för en ny målgrupp eller för ett nytt användningsområde. Inför första mötet får Du besvara ett frågeformulär rörande innovationen. Detta för att MISTEL ska kunna göra en första bedömning om vi är rätt aktör för Din innovation. MISTEL kan annars lotsa Dig till andra aktörer i innovationssystemet där vi samverkar och har kontakter. Frågeformuläret ger även förutsättningar för ett givande Första möte.

2. Om MISTEL är rätt aktör för Din innovation erbjuds Du att köpa MISTELs tjänst och därigenom få tillgång till olika testmiljöer och testpersoner – som Din innovation vänder sig till. Du får en offert som baseras på kostnaden för den metod som avses att användas. Därtill kan det tillkomma kostnader för t.ex. personal om verksamheterna behöver ta in extrapersonal för att kunna medverka i testet.

3. MISTEL skräddarsyr, tillsammans med Dig, en plan för testbäddsprojektet utifrån innovationens mål, syfte och behov.

4. När planen är klar rekryterar MISTEL relevanta projektdeltagare vilka kan vara såväl äldre eller personer med funktionsnedsättning som personal inom vård och omsorg.

5. Innan själva genomförandet av testbäddsprojektet ansvarar MISTEL för att relevanta juridiska avtal upprättas mellan involverade aktörer samt att etiska aspekter vid genomförandet utreds.

6. Ett test föregås alltid av en riskanalys som MISTEL och innovatören gör tillsammans.

7. MISTELs vanligaste metoder är fokusgrupp och test. Vid en fokusgrupp leder MISTEL samtalet och dokumenterar det som kommer fram. Vid ett test har MISTEL rollen att starta upp och driva testet och vara kontakten mellan Dig och den aktuella testmiljön.

8. Att ett test följs upp och utvärderas är också MISTELs ansvar.

9. Efter genomförd tjänst får Du en resultatrapport från MISTEL vilken innehåller en beskrivning av testbäddsprojektet liksom vad som framkommit under genomförandet.

10. Efter avslutad tjänst får Du en utvärdering att besvara. Syftet med utvärderingen är att ständigt förbättra MISTELs verksamhet och erbjudande.