– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

Digital äldreomsorg

Framtidens digitala äldreomsorg – är den redan här?

Detta var titeln på den tema-eftermiddag som Mälardalens högskola anordnade den 17 september.
Under några timmar fick vi åhörare ta del av 5 olika forskares tankar rörande detta ämne.

Petra von Heideken Wågert, som är forskare inom äldreområdet, leder ett projekt som handlar om att utifrån äldres behov och önskemål skapa en digital mötesplats. Kanske kan det vara ett sätt att minska ensamheten bland äldre!?

Måsta Äng är ett akademiskt vård- och omsorgsboende som ligger i Eskilstuna. Här pågår bland annat ett projekt där man ska utvärdera effekterna av användandet av VR (Virtual Reality/ Virituell verklighet) för personer med demenssjukdom. Utvärderingen ska göras med avseende på användarnas välbefinnande, beteende och läkemedelsförbrukning. Projektet leds av Annelie Gusdal.

Elektronisk hemtjänst, som numera används av kommuner runt om i landet, har Charlotta Åkerlind gjort en avhandling kring. Hon har undersökt hur denna typ av hemtjänst kan påverka det dagliga livet för äldre och deras anhöriga – med fokus på trygghet och kommunikation. I studien framkom att såväl de äldre som deras anhöriga såg flera fördelar med denna typ av hemtjänst. Exempelvis upplevde de att tekniken bidrar till ökad trygghet, lugn, bättre sömn, ökad närhet och delaktighet samt förbättrad information – under förutsättning att tekniken fungerar och används på rätt sätt förstås.

Avslutningsvis fick vi ta del av två föredrag med fokus på robotar i vård och omsorg där Christine Gustafsson gav exempel på varför vi ska ha robotar inom vården och pratade om acceptansen för hälso- och välfärdsteknik och robotar. Hon gav även några konkreta exempel på vad det idag finns för robotar att använda i vård och omsorg. Det hon la extra tonvikt på var att det är först när man har ett behov man kan svara på om man kan tänka sig en robot för fortsatt självständighet. Rose-Marie Johansson-Pajala pratade utifrån att en vanlig uppfattning är att äldre personer som är i behov av stöd vill ha hjälp av människor och inte teknik. Men vad anser de äldre själva? Forskning visar faktiskt att äldre oftare är positiva än negativa till så kallade vårdrobotar. Däremot har studier visat att vårdpersonal är motvilligare till teknik än äldre och övrig befolkning. Rose-Marie betonade att tekniken måste utvecklas utifrån reella behov – annars kommer den inte att användas. Hon lyfte även att en förutsättning för detta är användarinvolvering i utvecklingen!

En inspirerande eftermiddag och en engagerad åhörarskara – som bland annat bestod av äldre och personal från kommuner och regioner!